Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
864088
Liczba odwiedzin

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Menu

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13 ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

 

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z póź. zm.).

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

- tytuł zawodowy lekarza specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny,

- potwierdzony co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

- brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. miejsce i rola Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w szpitalu powiatowym w SPZOZ - opis na jednej stronie formatu A-4 z marginesem 2,5 cm.

Wymagane dokumenty od kandydata:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz motywacją ubiegania się o stanowisko,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, jeżeli stosunek pracy nadal trwa lub kserokopię umowy o świadczenie usług),
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (strona internetowa ekrk.ms.gov.pl)
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór załącznik),
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego (wzór załącznik),
 10. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

 1. oferta winna być przesłana w zamkniętej kopercie w terminie do 09.08.2019 r. (decyduje data wpływu do SPSZOZ w Lęborku) na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.
 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, adres e-mail a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPSZOZ w Lęborku”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dostępne są w siedzibie podmiotu (sekretariat szpitala budynek administracji).

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu na adres e-mail, wskazany w złożonej dokumentacji konkursowej.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur odbędzie się w ciągu 60 dni od ukazania się ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Przejdź do góry strony