Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
864176
Liczba odwiedzin

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego

Menu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

 ogłasza

 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych, połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego na rzecz SPS ZOZ w Lęborku

 

Informacje o warunkach konkursu zawarte są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do 20.11.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do SPS ZOZ w Lęborku)  w kancelarii  Szpitala w budynku administracji lub na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13. 

Przejdź do góry strony