Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461662
Liczba odwiedzin

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie lęborskim

Menu

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie lęborskim

Szanowni Państwo wg rozdzielnika

W związku 7. wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2019 r. nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 2030 ze zm.) zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród osób odwiedzających państwa instytucję/jednostkę/organizację, za pomocą BTP, strony internetowej, tablicy ogłoszeń lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty poniższej informacji: Od dnia l stycznia 2019 r. w Powiecie Lęborskim funkcjonować będą dwa punkty- nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1)     pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych -uruchomiony zostanie

a)     w Łebie przy ul. Kościuszki 5 (w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek: od 10.00 do 14.00, środa w miesiącach parzystych od 10.00 do 14.00, środa w miesiącach nieparzystych od 16.00 do 20.00 oraz

b)    w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24 (w budynku LIrzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska) w następujących dniach i godzinach: w poniedziałek i czwartek w godz. 08.00 — 12.00

2)    drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez organizacje pozarządową uruchomiony zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego l (budynek po byłym Z WAR) w następujących dniach i godzinach: w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00; wtorek, czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

3)     punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową uruchomiony zostanie w Lęborku przy ul Krzywoustego l ( budynek po byłym 71 WAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00; wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Od dnia 01 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposoby rozwiązywania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym /wiązanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę.

 

Przejdź do góry strony