Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
864236
Liczba odwiedzin

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Menu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

     OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork  ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziałów:

 1. Kardiologii
 2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
 4. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 5. Pediatrii
 6. Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z póź. zm.).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 ust.1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.393):

 1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, wymagany staż pracy oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko objęte konkursem

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1),3),5),6) należy złożyć w oryginałach. W przypadku złożenia kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2),4) powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do 31.10.2019 r (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce)  w kancelarii  szpitala w budynku administracji lub na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork

ul. Juliana Węgrzynowicza 13. 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotacje o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału………SPSZOZ w Lęborku”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dostępne są w siedzibie podmiotu (sekretariat szpitala budynek administracji).

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przejdź do góry strony