Ważny komunikat dotyczący zmian modelu funkcjonowania SPSZOZ w Lęborku w związku z pandemią COVID-19

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego znak: BZK-XI.6310.75.2021.AK z dnia 23.03.2021r.  polecającą realizację  świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz  zwalczaniem COVID 19 poprzez zapewnienie w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku w okresie od 01 grudnia 2020r.  do odwołania 10 łóżek  dla pacjentów  z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2  oraz w okresie od 25 marca 2021r.  do odwołania  przez zapewnienie w podmiocie leczniczym  24 łóżek w tym 4 łóżek  z respiratorem dla pacjentów  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, przekazujemy poniżej informację dotyczącą wprowadzonej modyfikacji modelu udzielania świadczeń z dostosowaniem do bieżącej potrzeby  w okresie  obowiązywania decyzji:

1/ Oddział Chorób Wewnętrznych  zostaje  czasowo wyłączony z dotychczasowej funkcjonalności ze względu na przekształcenie  w obszar opieki nad pacjentami z rozpoznaniem COVID-19 w ramach świadczeń  całodobowych realizowanych w warunkach stacjonarnych  z zaangażowaniem personelu medycznego do realizacji zadania. Wyjątkiem  są  chorzy zgłaszający się w stanie  nagłego pogorszenia zdrowotnego, w stanie zagrożenia życia, których leczenie  zostanie  poprowadzone  w  Oddziałach innych niż Oddział Chorób Wewnętrznych – zgodnie z kompetencją.

2/ Realizacja pozostałych świadczeń zdrowotnych realizowanych w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych, dziennych oraz  środowiskowych przebiega wg dotychczasowych zasad.

3/ W razie dalszych zmian organizacyjnych  w zakresie działalności podmiotu  w związku z sytuacją epidemiczną Dyrekcja SPS ZOZ  niezwłocznie przekaże  stronom zainteresowanym bieżące informacje.