Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1149728
Liczba odwiedzin

Regulamin WiFi

Menu

Regulamin WiFi

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z sieci bezprzewodowej na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zwanego dalej „Szpitalem”.
 2. Dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest hasłem, które dostępne jest w punktach obsługi pacjenta (sekretariaty, rejestracje).
 3. Z dostępu do Internetu może skorzystać każda osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci o nazwie SZPITAL-WIFI oraz zaakceptowaniu regulaminu.
 4. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dostęp do sieci bezprzewodowej będzie niemożliwy w przypadku braku akceptacji Regulaminu.
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Szpitala pod adresem www. szpital-lebork.com.pl w zakładce „DLA PACJENTÓW”.
 6. Dostęp do sieci bezprzewodowej SZPITAL-WIFI jest możliwy w budynkach SPS ZOZ w Lęborku.

§2 ZOBOWIĄZANIA I ZASTRZEŻENIA SZPITALA

 1. Dostęp do sieci bezprzewodowej Szpitala jest nieodpłatny.
 2. Szpital dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z sieci było realizowane na najwyższym poziomie, zastrzegając jednocześnie możliwość wprowadzania przerw w dostępności do usługi ze względu na prace konserwacyjne oraz inne zdarzenia losowe, na które Szpital nie ma wpływu.
 3. Szpital zapewnia dostęp do Internetu każdemu Użytkownikowi posiadającemu własne urządzenie przenośne wyposażone w prawidłowo działający interfejs sieciowy.
 4. Szpital nie prowadzi bezpośredniego wsparcia w zakresie konfiguracji urządzeń Użytkowników oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności tych urządzeń z infrastrukturą teleinformatyczną Szpitala.
 5. Szpital zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści oraz usług w Internecie, a także prawo do zablokowania dostępu dla Użytkownika lub/i urządzenia końcowego, wobec którego zostanie wskazane złamanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Aktywność Użytkowników sieci bezprzewodowej Szpitala podlega monitorowaniu.
 7. Szpital informuje, że w trakcie korzystania z usługi mogą być zbierane informacje techniczne na temat urządzeń końcowych oraz adresów odwiedzanych stron internetowych.
 8. Szpital nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności do sieci oraz nie odpowiada za opóźnienia w transferze danych i obniżenie przepustowości łącza.
 9. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku dostępu do sieci bezprzewodowej.
 10. Szpital nie odpowiada za nieuprawnione używanie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w sieci Internet.
 11. Szpital nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 12. Sieć SZPITAL-WIFI nie jest połączona z urządzeniami infrastruktury Szpitala wykorzystywanych do świadczenia i rozliczania usług medycznych.
 13. Szpital informuje, że transmisja w sieci bezprzewodowej wykorzystuje szyfrowanie w standardzie WPA2. Szpital jednakże nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych za pośrednictwem usługi.
 14. Szpital nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 15. Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci Internet za pośrednictwem WiFi.

§3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika
 2. Użytkownikowi zabrania się:
 1. przesyłać i udostępniać treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 2. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć prawa osobiste,
 3. masowo rozsyłać niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
 4. rozpowszechniać złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 5. permanentnie obciążać w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów,
 6. wykorzystywać sieci do działań niezgodnych z prawem,
 7. korzystać z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail),
 8. rozsyłać treści reklamowych,
 9. budowania stałych podsieci,
 10. omijać lub łamać zabezpieczeń zastosowanych w sieci.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przejdź do góry strony