Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
przyjmuje we wtorki 
w godzinach 7.30-15.30 
w budynku administracji SPS ZOZ Lębork
(najniższy poziom)
w godzinach 11.00 - 14.00 dyżur na Oddziale 
tel. 59 86 35 294
e-mail: k.jakobowska@bpp.gov.pl

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 ze zm.), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Prawa Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy: 

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego 
  • Wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów 
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub fatycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny