Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421894
Liczba odwiedzin

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Menu

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Szpitala oraz w celu ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie Szpitala. Monitoring obejmuje korytarze szpitalne oraz teren wokół obiektów należących do Szpitala. Podstawą prawną stosowania monitoringu na terenie Szpitala jest art.6 ust.1 lit.c RODO, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane mogą zostać ujawnione następującym osobom/podmiotom:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nasz Szpital może przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) jedynie w przypadkach uzasadnionych przynależnością narodową. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do instytucji międzynarodowych.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 24 dni od dnia nagrania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  Jeżeli w obiektach Szpitala lub na zewnątrz dojdzie do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator poweźmie wiadomość w okresie do 2 tygodni od tego incydentu, w takim przypadku  sporządzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych w uzasadnionych prawnie przypadkach,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony