Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421834
Liczba odwiedzin

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Menu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem (osoba kontaktową). W związku z  tym będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – RODO art.6 ust.1, lit.b,
 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku od towarów i usług, RODO art.6 ust.1 lit.c,
 • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń – RODO art.6 ust.1 lit.b.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz instytucji międzynarodowych.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Przejdź do góry strony