Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421897
Liczba odwiedzin

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Menu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • udzielanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o  działalności leczniczej, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • archiwalnych, naukowych i statystycznych – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, RODO art.9 ust.2 lit.j,
 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej –Ustawa o rachunkowości, RODO art.6 ust.1 lit.c,
 • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji.

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane mogą zostać ujawnione następującym osobom/podmiotom:

 • wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracujących z naszym Szpitalem,
 • wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z  utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna oraz zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i  aparatury medycznej,
 • przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art.26 Ustawy o  prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nasz Szpital może przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) jedynie w przypadkach uzasadnionych przynależnością narodową. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do instytucji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w art.29 Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obrona roszczeń, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

 

Przejdź do góry strony