Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
429244
Liczba odwiedzin

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW/WOLONTARIUSZY

Menu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW/WOLONTARIUSZY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym/Ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu odbycia przez Ciebie praktyki studenckiej, stażu zawodowego lub pracy na zasadach wolontariatu. W przypadku podania dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 3 miesiące od zakończenia praktyki, stażu lub wolontariatu do celów związanych z ich odbyciem oraz przez 10 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Przejdź do góry strony