Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Głównym celem procesu leczniczego realizowanego w Oddziale  Rehabilitacji  Ogólnoustrojowej Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Lęborku jest uzyskanie u pacjentów  po poważnych urazach, po operacjach ortopedycznych lub  z rozpoznaniem zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej lub zapalnej  stawów  ograniczającej samodzielność  poprawy wydolności funkcjonalnej  na poziomie ograniczającym w maksymalnym możliwym do uzyskania stopniu, zależność od pomocy otoczenia.

Oddział realizuje wyznaczone cele przez kompleksową, indywidualną  rehabilitację   uwzględniającą  zróżnicowane metody kinezyterapii oraz fizykoterapii   dobrane do indywidualnych potrzeb pacjentów, z  kontynuacją leczenia  rozpoznawanych chorób przewlekłych  nie wykluczając możliwości uzupełniającej diagnostyki według wskazań związanych  z  aktualnie prowadzoną terapią.

 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych są udzielane Świadczeniobiorcom, którzy ze względu na stan zdrowia  wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz  całodobowej  opieki szpitalnej  i ze względów zdrowotnych   nie są zdolni do korzystania ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Kwalifikacja  do przyjęcia wraz z wpisaniem  na listę osób oczekujących na przyjęcie do Oddziału następuje po  ocenie  stanu przedmiotowego oraz funkcjonalnego pacjenta  podczas  badania lekarskiego w Punkcie  Kwalifikacyjnym Oddziału.

Pacjenci posiadający ważne skierowanie do Oddziału    mogą zgłaszać się do Punktu Kwalifikacyjnego zlokalizowanego  na I kondygnacji budynku głównego szpitala  w pokoju nr 139 w  każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.30 lub  o innej godzinie,  od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  terminu w  sekretariacie Oddziału pod nr telefonu: 59 8635 318.

 Czas  leczenia w Oddziale  wynosi  do 6 tygodni i jest zależny od stanu pacjenta  oraz dynamiki  postępu poprawy funkcjonalnej.

Pacjenci  zgłaszający się do przyjęcia w wyznaczonym dniu proszeni są o  zarejestrowanie przyjęcia w Izbie  Przyjęć Planowych zlokalizowanej  na parterze budynku głównego szpitala.

Pacjenci  przyjmowani do Oddziału powinni posiadać:

1/Ważne skierowanie,

2/Informację o obciążeniach zdrowotnych i dotychczasowym leczeniu w formie kart informacyjnych  z leczenia szpitalnego, wyników badań RTG, TK MRI ( opisy badań  oraz płyty CD), istotnych konsultacji  lekarskich, ewentualnych zaświadczeń  o stopniu niepełnosprawności   w formie  oryginałów do wglądu lub autoryzowanych za zgodność kserokopii, informacji o przyjmowanych  na stałe lekach i środkach  parafarmaceutycznych.

3/Kompletu odzieży  oraz wygodnego obuwia  przeznaczonego do ćwiczeń.

4/Przedmiotów indywidulnego zaopatrzenia ortotycznego  jak np. obuwie ortopedyczne wyrównujące  długość kończyn, gorsety ortopedyczne, aparaty ortopedyczne itp.

 

PERSONEL UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

lek. Marta Frankowska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Lekarze asystenci:

lek. Joanna Kabuła - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Zbigniew Gliński - specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Pielęgniarka Oddziałowa z Zespołem Pielęgniarskim:

mgr Anna Praszczak- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Zespół  Fizjoterapeutów:

mgr Anna Oto  Z-ca  Kierownika  Działu Fizjoterapii   w części dotyczącej fizjoterapii w warunkach stacjonarnych 

mgr Aleksander Stolarzewicz

mgr Alicja Synak

mgr Karolina Krotowska

mgr Maria Dawidowska Bronk

mgr Dariusz Banachewicz

mgr Aleksandra Zając

technik fizjoterapii  Marek Piotrowski

technik fizjoterapii Grzegorz Skwarek

Zespół psychologów:

mgr Sara Wróblewska-Grabska

mgr Katarzyna Drozd

 

Świadczenia są realizowane w systemie  opieki całodobowej,  z  zabiegami fizjoterapeutycznymi  realizowanymi przez 6 dni w tygodniu z  zabezpieczeniem ciągłego dostępu do bazy diagnostycznej i  leczniczej szpitala  specjalistycznego  w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów lub  konieczności pogłębienia diagnostyki.

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwające  obecnie prace remontowo-budowlane związane z realizacją inwestycji bazującej na dotacji ze środków finansowych UE   mających na celu poprawę infrastruktury Oddziału Rehabilitacji przez  dobudowanie nowych pomieszczeń wyposażonych w  nowoczesny sprzęt do ćwiczeń,  Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SPS ZOZ  jest obecnie  zlokalizowany  w dwóch tymczasowych lokalizacjach wykorzystując częściowo bazę łóżek:

1/ Oddziału Kardiologicznego na I kondygnacji budynku głównego

2/ Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  na III  kondygnacji budynku głównego

 

Wszelkie  dodatkowe informacje w tej  sprawie są dostępne w Sekretariacie Oddziału pod nr telefonu: 59 8635 318

Za wszystkie czasowe niedogodności  z góry Państwa  serdecznie przepraszamy.

z wyrazami szacunku- Marta Frankowska- Lekarz Kierujący Oddziałem