Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Głównym celem procesu leczniczego realizowanego w Oddziale  Rehabilitacji  Ogólnoustrojowej Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Lęborku jest uzyskanie u pacjentów  po poważnych urazach, po operacjach ortopedycznych lub  z rozpoznaniem zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej lub zapalnej  stawów  ograniczającej samodzielność  poprawy wydolności funkcjonalnej  na poziomie ograniczającym w maksymalnym możliwym do uzyskania stopniu, zależność od pomocy otoczenia.

Oddział realizuje wyznaczone cele przez kompleksową, indywidualną  rehabilitację   uwzględniającą  zróżnicowane metody kinezyterapii oraz fizykoterapii   dobrane do indywidualnych potrzeb pacjentów, z  kontynuacją leczenia  rozpoznawanych chorób przewlekłych  nie wykluczając możliwości uzupełniającej diagnostyki według wskazań związanych  z  aktualnie prowadzoną terapią.

 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych są udzielane Świadczeniobiorcom, którzy ze względu na stan zdrowia  wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz  całodobowej  opieki szpitalnej  i ze względów zdrowotnych   nie są zdolni do korzystania ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Kwalifikacja  do przyjęcia wraz z wpisaniem  na listę osób oczekujących na przyjęcie do Oddziału następuje po  ocenie  stanu przedmiotowego oraz funkcjonalnego pacjenta  podczas  badania lekarskiego w Punkcie  Kwalifikacyjnym Oddziału.

Pacjenci posiadający ważne skierowanie do Oddziału    mogą zgłaszać się do Punktu Kwalifikacyjnego zlokalizowanego  na I kondygnacji budynku głównego szpitala  w pokoju nr 139 w  każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.30 lub  o innej godzinie,  od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  terminu w  sekretariacie Oddziału pod nr telefonu: 59 8635 318.

 Czas  leczenia w Oddziale  wynosi  do 6 tygodni i jest zależny od stanu pacjenta  oraz dynamiki  postępu poprawy funkcjonalnej.

Pacjenci  zgłaszający się do przyjęcia w wyznaczonym dniu proszeni są o  zarejestrowanie przyjęcia w Izbie  Przyjęć Planowych zlokalizowanej  na parterze budynku głównego szpitala.

Pacjenci  przyjmowani do Oddziału powinni posiadać:

1/Ważne skierowanie,

2/Informację o obciążeniach zdrowotnych i dotychczasowym leczeniu w formie kart informacyjnych  z leczenia szpitalnego, wyników badań RTG, TK MRI ( opisy badań  oraz płyty CD), istotnych konsultacji  lekarskich, ewentualnych zaświadczeń  o stopniu niepełnosprawności   w formie  oryginałów do wglądu lub autoryzowanych za zgodność kserokopii, informacji o przyjmowanych  na stałe lekach i środkach  parafarmaceutycznych.

3/Kompletu odzieży  oraz wygodnego obuwia  przeznaczonego do ćwiczeń.

4/Przedmiotów indywidulnego zaopatrzenia ortotycznego  jak np. obuwie ortopedyczne wyrównujące  długość kończyn, gorsety ortopedyczne, aparaty ortopedyczne itp.

 

PERSONEL UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

lek. Marta Frankowska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Lekarze asystenci:

lek. Joanna Kabuła - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Zbigniew Gliński - specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Pielęgniarka Oddziałowa z Zespołem Pielęgniarskim:

mgr Anna Praszczak- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

Zespół  Fizjoterapeutów:

mgr Anna Oto  Z-ca  Kierownika  Działu Fizjoterapii   w części dotyczącej fizjoterapii w warunkach stacjonarnych 

mgr Aleksander Stolarzewicz

mgr Alicja Synak

mgr Karolina Krotowska

mgr Dariusz Banachewicz

mgr Aleksandra Zając

technik fizjoterapii  Marek Piotrowski

technik fizjoterapii Grzegorz Skwarek

Zespół psychologów:

mgr Sara Wróblewska-Grabska

mgr Katarzyna Drozd

 

Świadczenia są realizowane w systemie  opieki całodobowej,  z  zabiegami fizjoterapeutycznymi  realizowanymi przez 6 dni w tygodniu z  zabezpieczeniem ciągłego dostępu do bazy diagnostycznej i  leczniczej szpitala  specjalistycznego  w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów lub  konieczności pogłębienia diagnostyki.

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwające  obecnie prace remontowo-budowlane związane z realizacją inwestycji bazującej na dotacji ze środków finansowych UE   mających na celu poprawę infrastruktury Oddziału Rehabilitacji przez  dobudowanie nowych pomieszczeń wyposażonych w  nowoczesny sprzęt do ćwiczeń,  Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SPS ZOZ  jest obecnie  zlokalizowany  w dwóch tymczasowych lokalizacjach wykorzystując częściowo bazę łóżek:

1/ Oddziału Kardiologicznego na I kondygnacji budynku głównego

2/ Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  na III  kondygnacji budynku głównego

 

Wszelkie  dodatkowe informacje w tej  sprawie są dostępne w Sekretariacie Oddziału pod nr telefonu: 59 8635 318

Za wszystkie czasowe niedogodności  z góry Państwa  serdecznie przepraszamy.

z wyrazami szacunku- Marta Frankowska- Lekarz Kierujący Oddziałem