Poradnia Medycyny Pracy

Badania lekarskie pracowników: ostatnie zmiany (tarcza antykryzysowa 6.0)

Kiedy nie przeprowadza się badań wstępnych? Co zmieniło się od 16 grudnia 2020 r.?

 

15 grudnia w Dzienniku Ustaw ukazały się przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, które wprowadzają m.in. zmiany w przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i wprowadził ułatwienia

w realizacji tego wymogu.

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) wydłużony został okres ważności badań lekarskich oraz zniesiono obowiązek przeprowadzania badań wstępnych pod pewnymi warunkami.

Badania wstępne i kontrolne

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowiska administracyjno-biurowe,

jeśli posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na takim samym bądź podobnym stanowisku, a warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie odpowiadają warunkom pracy u nowego pracodawcy.

W przypadku zatrudniania pracowników na 

stanowiska inne niż administracyjno-biurowe 

wprowadzono możliwość honorowania posiadanych przez nich ważnych zaświadczeń lekarskich, jeśli obok spełnienia wymogu pracy w tych samych warunkach, zatrudnienie u dotychczasowego lub nowego pracodawcy następuje w ciągu 180 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Uprawnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania wstępne lub kontrolne w sytuacji braku dostępności lekarza medycyny pracy mogą zostać przeprowadzone przez innego specjalistę.

Orzeczenie lekarskie wydane w takiej sytuacji traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub od dnia odwołania stanu epidemii.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Badania okresowe

Nowe przepisy wydłużyły również ważność badań okresowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami badania lekarskie okresowe, które straciły ważność albo powinny być przeprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powinny zostać wykonane niezwłocznie po odwołaniu danego stanu i nie później niż w ciągu 180 dni od dnia odwołania.

Wprowadzone regulacje są niewątpliwie dużym ułatwieniem w procesie zatrudniania pracowników.

 

 

Poradnia Medycyny Pracy

 

tel. 59 8635 290

adres e-mail: medycynapracy@szpital-lebork.com.pl

Pielęgniarka przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

 

Godziny pracy lekarzy medycyny pracy:

Brygida Markowiak - piątek- od 08.00 do 14.00

Jarosław Krzyżak - wtorek - od 08.00 do 11.00

Zbigniew Kurkiewicz - środa - od 12.00 do 14.00, czwartek - od 11.00 do 13.00

Leszek Lolo - w dniach i godzinach wcześniej ustalonych (pracownicy SPS ZOZ)

 

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy pielęgniarki OSOBIŚCIE ZE SKIEROWANIEM

 

Rejestracja

    Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Informacje dla Pracownika i Pracodawcy

W naszej Poradni wykonacie Państwo badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców każdej kategorii.

Pracownika na badania lekarskie kieruje pracodawca wydając mu skierowanie.

Każde skierowanie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową zakładu pracy,

- określony rodzaj badania:

 • wstępne dotyczące nowych pracowników przed podjęciem pracy,pracowników po zmianie stanowiska pracy,zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń,

 • okresowe  dotyczące osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,

 • kontrolne dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

    Na  skierowaniu, na badanie kontrolne powinien istnieć dopisek z informacją - data ważności badań okresowych.

- pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania,

- określone narażenia z wpisaną liczbą końcową.

Do rejestracji oraz na badanie lekarskie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych na skierowaniu należy dopisać "+ badanie san-epid."

Nienależycie wypełnione skierowanie może skutkować odesłaniem pracownika do poprawy skierowania lub wypisania nowego, poprawnie wypisanego zgodnie z rozporządzeniem. 

 

Szanowni Państwo!


Ze względu na konieczność wykonania u większości pacjentów badań przedlekarskich (np. waga, wzrost, badania słuchu, wzroku, krwi itd.) czy dodatkowych badań wymagających konsultacji specjalisty (w zależności od charakteru wykonywanej pracy) nie jest możliwa telefoniczna rejestracja do lekarza medycyny pracy.

W związku z tym prosimy o osobiste stawiennictwo w rejestracji z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami, gdzie przeprowadzone zostaną czynności rejestracyjne wraz z niezbędnymi badaniami oraz wystawione (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) skierowania do lekarzy specjalistów. 

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych zostaniecie Państwo przyjęci przez lekarza medycyny pracy w terminie wyznaczonym przez rejestrację.

 

Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy