Menu

Poradnia Medycyny Pracy

INFORMACJA DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA NA TEMAT WYKONYWANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII

(na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

Art. 31m.

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W związku z powyższym:

1/ Badania okresowe zostają zawieszone na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

2/ Badania okresowe będą musiały być przeprowadzone w ciągu 60 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

3/ Punkty 1 i 2 mają zastosowane do badań, których ważność upłynęła po dniu 07 marca 2020r.

4/ Badania profilaktyczne wstępne i kontrolne (po 30 dniach zwolnienia lekarskiego) pozostają bez zmian i są nadal obowiązkowe – mają do nich zastosowanie dotychczas obowiązujące zapisy Kodeksu pracy

5/ W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca posiada umowę na badania, badanie wstępne lub kontrolne może wykonać inny lekarz, w tym lekarz nieposiadający uprawnień do badań profilaktycznych pracowników.

6/ Orzeczenie wystawione przez lekarza nieposiadającego uprawnień będzie ważne do 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Poradnia Medycyny Pracy

tel. 59 8635 290

adres e-mail: medycynapracy@szpital-lebork.com.pl

Pielęgniarka przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

 

Godziny pracy lekarzy medycyny pracy:

Leszek Lolo - wtorek w godzinach wcześniej ustalonych (pracownicy SPS ZOZ)

Jagiełło Dobrawa - poniedziałek - od 15.00 do 18.00, czwartek - od 15.00 do 18.00

Markowiak Brygida- piątek- od 08.00 do 14.00

Krzyżak Jarosław - wtorek - od 08.00 do 11.00

Kurkiewicz Zbigniew - środa - od 12.30 do 14.00,

 

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy pielęgniarki OSOBIŚCIE ZE SKIEROWANIEM

 

Rejestracja

    Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Informacje dla Pracownika i Pracodawcy

W naszej Poradni wykonacie Państwo badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców każdej kategorii.

Pracownika na badania lekarskie kieruje pracodawca wydając mu skierowanie.

Każde skierowanie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową zakładu pracy,

- określony rodzaj badania:

 • wstępne dotyczące nowych pracowników przed podjęciem pracy,pracowników po zmianie stanowiska pracy,zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń,

 • okresowe  dotyczące osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,

 • kontrolne dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

    Na  skierowaniu, na badanie kontrolne powinien istnieć dopisek z informacją - data ważności badań okresowych.

- pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania,

- określone narażenia z wpisaną liczbą końcową.

Do rejestracji oraz na badanie lekarskie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych na skierowaniu należy dopisać "+ badanie san-epid."

Nienależycie wypełnione skierowanie może skutkować odesłaniem pracownika do poprawy skierowania lub wypisania nowego, poprawnie wypisanego zgodnie z rozporządzeniem. 

 

Szanowni Państwo!


Ze względu na konieczność wykonania u większości pacjentów badań przedlekarskich (np. waga, wzrost, badania słuchu, wzroku, krwi itd.) czy dodatkowych badań wymagających konsultacji specjalisty (w zależności od charakteru wykonywanej pracy) nie jest możliwa telefoniczna rejestracja do lekarza medycyny pracy.

W związku z tym prosimy o osobiste stawiennictwo w rejestracji z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami, gdzie przeprowadzone zostaną czynności rejestracyjne wraz z niezbędnymi badaniami oraz wystawione (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) skierowania do lekarzy specjalistów. 

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych zostaniecie Państwo przyjęci przez lekarza medycyny pracy w terminie wyznaczonym przez rejestrację.

 

Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy