Budowa lądowiska dla helikopterów

                                                               


 „Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim”

Projekt został zrealizowany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  ”Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim” to inwestycja
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane mające na celu budowę inwestycji. Na terenie lądowiska zainstalowano również specjalistyczne urządzenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia. Przeprowadzono także szkolenie dla pracowników związane z organizacją i zabezpieczeniem lądowiska śmigłowców dla RPR  w Lęborku
Projekt miał na celu trwałe zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających zabezpieczenia i hospitalizacji w SPS ZOZ w Lęborku,
co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Lęborskiego i gmin ościennych.  Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki budowie lądowiska dla śmigłowca sanitarnego, która umożliwi szybki transport pacjentów, którzy powinny być poddani wyspecjalizowanemu leczeniu w innych placówkach. Inwestycja bezpośrednio przełoży się na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ratownictwa medycznego przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności w powiecie, w szczególności spowodowanych wypadkami drogowymi, katastrofami, urazami wielonarządowymi, udarami mózgowymi, nagłymi zagrażającymi życiu schorzeniami układu krążenia oraz układu naczyniowego, a także układu oddechowego.
Rezultatem realizacji projektu jest także ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej

Projekt wybudowania całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPS ZOZ w Lęborku i dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia miał w szczególności na celu:
▪ zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy medycznej;
▪ zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Lęborskiego oraz gmin ościennych w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
▪zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadku;
▪zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.

Lądowisko dla helikopterów jest zlokalizowane w Lęborku przy ulicy Staszica. Dnia 19.10.2012 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
był realizowany w okresie maj 2011 – grudzień 2012.
Wartość projektu wynosi: 1 674 180,84 zł
85% współfinansowanie z EFRR w kwocie: 1 423 053,71 zł
15% wkład własny Powiatu Lęborskiego: 251 127,13 zł

Adres strony internetowej Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO:
http://www.pois.gov.pl

Budowa lądowiska dla helikopterów
Budowa lądowiska dla helikopterów
Budowa lądowiska dla helikopterów
Budowa lądowiska dla helikopterów