Informacje szczegółowe

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku mające na celu poprawę jakości i efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie  lęborskim”, w ramach działania infrastruktura ratownictwa medycznego,  oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

            Każdego roku przyjmujemy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ponad 25 tysięcy pacjentów, dokonując szybkiej diagnostyki oraz podejmując leczenie niezbędną terapią.
Nie tylko zatem doskonale wyszkolony zespół ludzi, ale i aparatura medyczna są niezbędne dla prawidłowego i profesjonalnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Szpital w Lęborku otrzymał dofinansowanie, startując w Konkursie nr PIOS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenia) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowa o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu pt.: „ Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku mające na celu poprawę jakości i efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim” została zawarta dnia 21.12.2017 roku w Warszawie.

               Dzięki realizacji projektu skrócony zostanie czas udzielania świadczeń medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co wpłynie na poprawę jakości diagnostyki, pozwoli to skrócić czas procedur diagnostyczno-leczniczych. Wymiana wyeksploatowanej i awaryjnej aparatury na nową generację, tj. lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego, aparatu USG, bronchofiberoskopu, kolonoskopu, kardiomonitora, aparatu EKG, kapnografu, pulsoksymetru oraz  zakup nowego respiratora transportowego w czasie transportu chorego do innego podmiotu leczniczego pozwoli na bezawaryjne, szybkie i precyzyjne udzielanie pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Całkowity koszt projektu: 1 828 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 289 672,07 PLN

Wartość sprzętu: 1 686 200,00 PLN

Wkład własny: 538 527,95 PLN