Rozbudowa i doposażenie SOR

Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku”

Celem priorytetowym Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu lęborskiego oraz gmin powiatów ościennych poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku i dostosowanie sprzętu medycznego Oddziału do przepisów obowiązującego prawa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365), jak również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568).
W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzmocnienie systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego województwa pomorskiego, co przełoży się na lepszą skuteczność działań podejmowanych w stanach zagrożenia zdrowotnego ludności w województwie i powiecie.

Projekt dostosowawczy SOR do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia ma w szczególności na celu:

  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu lęborskiego w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  • zapewnienie standardu technicznego opieki medycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.) – dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa poprzez prace adaptacyjne i budowlane;
  • zapewnienie łatwej i bezpiecznej komunikacji SOR-u z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej, Zespołem Operacyjnym, Pracownią Diagnostyki Obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej;
  • zakup nowego sprzętu oraz urządzeń medycznych nie będących obecnie na wyposażeniu szpitala, co ma przełożyć się na wysoką jakość usług oraz poprawę bezpieczeństwa pacjenta, zwiększenie i przyspieszenie możliwości diagnostycznych,
  • wymianę sprzętu medycznego, który uległ już zużyciu w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów jak i personelu oraz zwiększenia możliwości diagnostycznych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
  • poprawa atrakcyjności Powiatu Lęborskiego jako bezpiecznego pod względem opieki medycznej miejsca zamieszkania.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu:

Stół operacyjno - zabiegowy - 3 szt.
Lampa operacyjna -3 szt.
Strzykawka automatyczna - 7 szt.
Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.
Aparat USG - 1 szt.
Zestaw do trudnej intubacji - 2 szt.
Respirator stacjonarny - 1 szt.
Defibrylator z możliwością kardiowersji - 2 szt.
Kardiomonitor z kapnografem i pulsoksymetrem - 2 szt.
Aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym, urządzeniem do ssania i zestawem monitorującym - 1 szt.
Defibrylator półautomatyczny - 4 szt.
Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym - 4 szt.
Laryngofiberoskop - 1 szt.
Przyłóżkowy zestaw RTG - 1 szt.
Przyłóżkowy zestaw RTG (ramię C) - 1 szt.
Myjnia dezynfektor - 1 szt.
Wózek wanna - 1 szt.

Realizacja projektu: październik 2010 – wrzesień 2012
Wartość projektu wynosi: 5 111 877,67 zł
85% współfinansowanie z EFRR w kwocie: 4 345 096,01 zł
15 % wkład własny Powiatu Lęborskiego: 766 781,66 zł