Informacje ogólne o projekcie

 

SPS ZOZ w Lęborku przystąpił przy współudziale organu tworzącego-Powiatu Lęborskiego do otwartego konkursu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych z projektem pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”.          
Przyznane dofinansowanie traktujemy jako nasz wielki sukces, ponieważ, jako jedyny podmiot leczniczy z województwu pomorskiego znaleźliśmy się wśród 37 w Polsce, którym przyznano dofinansowanie. Do konkursu zgłosiło swoje projekty 585 podmiotów z całej Polski, więc konkurencja o dofinansowanie była olbrzymia.            

Celem projektu jest uruchomienie pierwszego sprofilowanego Oddziału Geriatrycznego w województwie pomorskim. W wyniku postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym, wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym projektem. Wymogi projektu zakładają jego ukończenie do końca kwietnia 2016 roku. Niezwłocznie po spełnieniu warunków formalnych przewidujemy uzyskanie finansowania w ramach NFZ na powołany Oddział Geriatryczny.

Łączna planowana wartość projektu to 6 883 624,00 PLN, przy czym uzyskane dofinansowanie Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  wynosi 5 506 897,00 PLN (80% wartości projektu), natomiast wkład własny w wysokości 1 376 727,00 PLN (20 % wartości projektu) zostanie zapewniony przez Powiat Lęborski.          
Nowopowstały Oddział Geriatryczny, którego uruchomienie jest przedmiotem projektu, będzie posiadał 24 łóżka.
W SPS ZOZ w Lęborku widzimy potrzebę dostosowania oferty świadczeń zdrowotnych do zmian demograficznych w Polsce powodujących zwiększenie populacji osób w starszym wieku.

Nowoczesne leczenie geriatryczne oparte jest na wyspecjalizowanych ośrodkach zapewniających kompleksowe leczenie i  rehabilitację umożliwiające powrót osobom starszym do maksymalnej sprawności fizycznej i umysłowej po przebytej chorobie.  Są to oddziały prowadzone przez specjalistów geriatrii przy współudziale specjalistów chorób wewnętrznych, rehabilitacji, psychiatrii i  psychologów. Należy zauważyć, iż ciężar opieki przesunięty jest z typowego leczenia farmakologicznego charakterystycznego dla np. oddziału wewnętrznego na holistyczne podejście do pacjenta z dużym udziałem usprawniania psycho- fizycznego. 

Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczny, jako że skupi się on na kwestiach społecznych poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla głównej grupy odbiorców projektu, tj. osób starszych  z terenu powiatu lęborskiego. Dodatkowo projekt przyczyni się do wzrostu poziomu kwalifikacji personelu SPS ZOZ w Lęborku, który uzyska dodatkową wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej. Projekt przyczyni się (dzięki realizacji programu profilaktycznego oraz szkoleń dla personelu) do poprawy poziomu wiedzy medycznej i świadomości zdrowotnej. Powstanie oddziału geriatrycznego będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie dostępu do usług opieki zdrowotnej grup docelowych projektu. Projekt przyczyni się również do walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, ponieważ usługi świadczone w jego ramach będą oferowane bezpłatnie. Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na budowanie społecznego kapitału w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo projekt jest realizowany na obszarze, w którego skład wchodzą obszary wiejskie, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie dyskryminacji w dostępie do usług medycznych dla osób pochodzących z tychże terenów. Projekt przyczyni się również do ograniczenia głównych zagrożeń dla zdrowia publicznego, w tym w szczególności zagrożeń związanych ze chorobami dotykającymi starzejące się społeczeństwo.

Realizacja projektu podzielona jest na poszczególne zadania, które krok po kroku pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu.    Utworzenie oddziału geriatrii zakłada roboty budowlane mające na celu  nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego, zakup niezbędnego sprzętu inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego oraz dodatkowe wynagrodzenie dla personelu nowopowstałego oddziału – planowany koszt realizacji zadania wynosi 2 768 788,00 PLN.  Modernizacja Działu Fizjoterapii przewiduje roboty budowlane zakładające przebudowę budynku  pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii oraz zakup nowoczesnego sprzętu – przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 2 368 276,00 PLN. Powstanie powiększone zaplecze rehabilitacyjne na miarę XXI wieku m.in. z komorą krioterapii i innym najnowocześniejszym dostępnym sprzętem.  Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przyczyni się do zapewnienia właściwej opieki nad osobami starszymi, zwiększenia skuteczności procesu leczenia i rehabilitacji oraz pozwoli na poszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń .                        

Zaplanowany w projekcie Programu aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+ „Seniorze! Ćwicz, ruszaj się, żyj aktywnie” będącego integralną częścią projektu również finansowaną ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoli starszym mieszkańcom powiatu lęborskiego na skorzystanie z nowych możliwości rehabilitacji . Na Program Profilaktyki zaplanowano w projekcie środki o wartości 1 471 500,00 PLN.    

Realizacja projektu przewiduje również szkolenia dla personelu zarówno nowopowstałego Oddziału Geriatrii, jak i dla pracowników Działu Fizjoterapii, które pozwolą na wzrost kompetencji personelu medycznego SPS ZOZ w Lęborku. Projekt przewiduje również realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem oraz obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne. Łącznie na szkolenia personelu, zarządzanie oraz informacje i promocję w projekcie zaplanowano środki w wysokości 275 060,00 PLN.   

Informacje ogólne o projekcie