Informacje ogólne o projekcie

 

Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,
w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego.

 

Celem projektu jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

Wartość projektu ogółem: 4 995 137,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 158 201,64 PLN

W poniedziałek 20 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

Łączna wartość projektów, na których realizację podpisano umowy, to 41 021 715,69 PLN, z czego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  32 783 047,05 PLN.

Na ponad 30 złożonych w konkursie wniosków, 14 otrzymało dofinansowanie, wśród nich nasz szpital. Projekt pn. „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” oszacowany jest na 5 040 117,35 PLN, z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich  wynosi 3 158 201,65 PLN.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 roku. Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi dostosowanie systemów informatycznych w szpitalu do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych. Projekt zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. W realizacji projektu uczestniczyć będą Partnerzy - Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie "AMAZONKA" w Lęborku. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania/licencji systemów informatycznych oraz ich wdrożenie, konfiguracja i integracja, jak również specjalistyczne szkolenia.

Wartość projektu ogółem: 4 995 137,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 158 201,64 PLN

Wkład własny: 1 279 606 PLN

Wkład Starostwa Powiatowego w Lęborku: 557 329,71 PLN

Wydatki niekwalifikowalne  - 1 279 606 PLN

Okres realizacji projektu: 3.07.2017r. – 30.09.2019r.

Data zgłoszenia dokumentacji aplikacyjnej: 27.10.2016r.

Informacje ogólne o projekcie