Konferencja kończąca projekt E-zdrowie

We wtorek 24 września w SPS ZOZ w Lęborku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego.” Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, w tym wicestarosta Pan Edmund Głombiewski, partnerzy projektu (Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie „Amazonka”), a także pracownicy szpitala.

Projekt został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

Celem przedsięwzięcia była informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów. W ramach projektu zostały zrealizowane trzy główne zadania. Zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną szpitala, zbudowano nową serwerownię i zakupiono takie urządzenia jak czytniki dokumentów, podpisy kwalifikowalne, skanery, urządzenia wielofunkcyjne oraz wdrożony został nowy system informatyczny.

Nowy system pozwala na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, wystawianie e-recept, a wkrótce również e-skierowań, integrację z platformą P1/P2, dostęp do zdalnej rejestracji na wybrane usługi oraz wgląd do EDM oraz do historii danych i wyników pacjentów. Pani Marta Frankowska, p.o. Dyrektor szpitala, podkreśliła, że system służy głównie pacjentom. Oprócz możliwości korzystania przez pacjentów z e-usług poprawia również ich bezpieczeństwo. Zwłaszcza osoby w starszym wieku nierzadko przyjmują wiele leków, oddziałujących na siebie nawzajem. Dzięki nowemu systemowi, poszczególni lekarze, u których leczy się dany pacjent, będą mieli wgląd w listę leków przez niego przyjmowanych i możliwość zweryfikowania ich wzajemnego oddziaływania,  chociażby przez włączenie do codziennej pracy takich narzędzi interwencyjnych, jak szybkie sprawdzenie ewentualnych interakcji lekowych

 

Wartość projektu ogółem: 5 037 397,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN

                w tym:

                Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 3 158 201,64 PLN (85%)

                Wkład własny (Starostwo Powiatowe w Lęborku ): 557 329,71 PLN (15%)

Wydatki niekwalifikowalne: 1 321 866,00 PLN

                w tym dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Lęborku: 1 200 000,00 PLN

Konferencja kończąca projekt E-zdrowie
Konferencja kończąca projekt E-zdrowie
Konferencja kończąca projekt E-zdrowie
Konferencja kończąca projekt E-zdrowie
Konferencja kończąca projekt E-zdrowie
Konferencja kończąca projekt E-zdrowie