Podpisanie umowy

 

W poniedziałek 20 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

Łączna wartość projektów, na których realizację podpisano umowy, to 41 021 715,69 PLN, z czego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  32 783 047,05 PLN.

Na ponad 30 złożonych w konkursie wniosków, 14 otrzymało dofinansowanie, wśród nich nasz szpital. Projekt pn. „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” oszacowany jest na 3 995 195,00 PLN, z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich (85% wydatków kwalifikowalnych) wynosi 3 158 201,65 PLN.

Projekt będzie realizowany do września 2018 roku. Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi dostosowanie systemów informatycznych w szpitalu do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych. Projekt zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. W realizacji projektu uczestniczyć będą Partnerzy - Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie "AMAZONKA" w Lęborku. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania/licencji systemów informatycznych oraz ich wdrożenie, konfiguracja i integracja, jak również specjalistyczne szkolenia.

Podpisanie umowy