Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
084764
Liczba odwiedzin

Menu

Informacje ogólne

Głównym celem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępności do diagnostyki kardiologicznej, świadczeń rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego chorób cywilizacyjnych oraz aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i powiatów ościennych. Realizacja projektu zwiększy dostęp do rehabilitacyjnych świadczeń zdrowotnych. Zapewniona zostanie opieka koordynowana dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, poprzez świadczenie kompleksowej rehabilitacji, w tym środowiskowej, oraz działań edukacyjnych. Jakość świadczonych usług zostanie podniesiona poprzez poprawę warunków lokalowych, dostosowanie oddziałów do obowiązujących przepisów oraz spełnienie wymogów NFZ w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w ramach środków publicznych. Poprawa dostępu do świadczeń z dziedziny rehabilitacji ograniczy występowanie następstw chorób układu krążenia.

Wartość projektu ogółem: 6 253 052,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 5 830 446,57 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 955 879,58PLN (85%)

Okres realizacji projektu: 2.10.2017r. – 31.03.2019r.

Data zgłoszenia dokumentacji aplikacyjnej: 15.03.2017r.

Zaangażowanie:

Starostwo Powiatowe w Lęborku: 885 000,00 PLN, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu

Urząd Miasta: Zatwierdzenie Zintegrowanego Programu Regionalnego przez Miejski Obszar Funkcjonalny, podpisanego w dniu 3.02.2017r.

Dział Analiz i Projektów- Studium Wykonalności złożono 15.03.3017r.

Informacje ogólne

Przejdź do góry strony