Partnerstwo

            Stowarzyszenie Amazonka w Lęborku zostało partnerem w dwóch projektach SPS ZOZ Lębork. Jednym z nich jest projekt pn.:

Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego.

 

Celem projektu jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

 

Wartość projektu ogółem: 3 995 195,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 158 201,65 PLN (85%)

 

           Natomiast 4 sierpnia odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie drugiego projektu  pn.:

"Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku"

Głównym celem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępności do diagnostyki kardiologicznej, świadczeń rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego chorób cywilizacyjnych oraz aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i powiatów ościennych. Realizacja projektu zwiększy dostęp do rehabilitacyjnych świadczeń zdrowotnych. Zapewniona zostanie opieka koordynowana dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, poprzez świadczenie kompleksowej rehabilitacji, w tym środowiskowej, oraz działań edukacyjnych. Jakość świadczonych usług zostanie podniesiona poprzez poprawę warunków lokalowych, dostosowanie oddziałów do obowiązujących przepisów oraz spełnienie wymogów NFZ w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w ramach środków publicznych. Poprawa dostępu do świadczeń z dziedziny rehabilitacji ograniczy występowanie następstw chorób układu krążenia.

Wartość projektu ogółem: 6 253 052,35 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 5 830 446,57 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 955 879,58PLN (85%)

Okres realizacji projektu: 2.10.2017r. – 31.03.2019r.