Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
808989
Liczba odwiedzin

e-PACJENT

Menu

e-PACJENT

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.
  1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w celu zapewnienia dostępu do Medycznego Portalu informacyjnego (rezerwacja wizyt, dostęp do dokumentacji medycznej oraz informacji o udzielonych świadczeniach), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a (Twoja zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b (wykonania umowy) RODO w związku z  ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. h (zapewnienie opieki zdrowotnej, leczenie, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej) w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podanie Twoich danych nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne w celu uzyskania dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego.

  1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym pracownikom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy (np. dostawcy IT), a takżem organom publicznym upoważnionym na podstawie przepisów prawa – w szczególności na podstawie art.26 Ustawy o  prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nasz Szpital może przekazać Twoje dane osobowe do państw trzecich jedynie w przypadkach uzasadnionych przynależnością narodową. Przekazanie danych do państw trzecich może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do instytucji międzynarodowych.

  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane w ramach Medycznego Portalu Informacyjnego do momentu wycofania Twojej zgody (usunięcia konta).

  1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony