Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
951343
Liczba odwiedzin

Interesanci

Menu

Interesanci

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane możemy przetwarzać w poniższym celach:

  • Cel: rozpatrywanie skarg i wniosków
  • RODO: art. 6 ust. 1 lit. c, e
  • Przepisy krajowe: Ustawa o działalności leczniczej, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia sprawy, z którą do nas się zgłosiłeś.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lata zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony