Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461657
Liczba odwiedzin

Kandydaci do pracy

Menu

Kandydaci do pracy

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Kodeks Pracy.

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/aś dostarczając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Szpitala w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub przez okres jednego roku w przypadku przesłania dokumentów poza prowadzonym naborem.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, prawo do: wycofania zgody, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony