Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
940832
Liczba odwiedzin

Kandydaci do pracy

Menu

Kandydaci do pracy

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Kodeks Pracy.

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/aś dostarczając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Szpitala w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowychnasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub przez okres jednego roku w przypadku przesłania dokumentów poza prowadzonym naborem.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, prawo do: wycofania zgody, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony