Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461725
Liczba odwiedzin

Monitoring wizyjny

Menu

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz  ochrona osób i mienia na terenie Szpitala
 • RODO: art. 6 ust. 1 lit. e, f

 • Cel: obserwacja pacjenta w trakcie procesu leczenia
 • RODO: art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. c
 • Przepisy krajowe: Ustawa o działalności leczniczej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione następującym osobom/podmiotom:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych w uzasadnionych prawnie przypadkach,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

Przejdź do góry strony