Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
941294
Liczba odwiedzin

Pacjenci

Menu

Pacjenci

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Cel: udzielanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – w tym: potwierdzenie tożsamości przed udzieleniem świadczeń, diagnoza i proces leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej, profilaktyka zdrowotna, wystawianie zaświadczeń i zwolnień lekarskich, medycyna pracy
 • RODO: RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz RODO art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h
 • Przepisy krajowe: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o  działalności leczniczej, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o służbie medycyny pracy oraz inne

 • Cel: cele archiwalne, naukowe i statystyczne
 • RODO: RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz RODO art. 9 ust. 2 lit. b, j
 • Przepisy krajowe: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o  działalności leczniczej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Cel: prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
 • RODO: RODO art. 6 ust. 1 lit. c
 • Przepisy krajowe: Ustawa o rachunkowości

 • Cel: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
 • RODO: RODO art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz RODO art. 9 ust. 2 lit. f
 • Przepisy krajowe: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji.

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione następującym osobom/podmiotom:

 • wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracujących z naszym Szpitalem,
 • wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z  utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna oraz zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i  aparatury medycznej,
 • przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art.26 Ustawy o  prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital może przekazać Twoje dane osobowe do państw trzecich jedynie w przypadkach uzasadnionych przynależnością narodową. Przekazanie danych do państw trzecich może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do instytucji międzynarodowych.  

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w art. 29 Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony