Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461649
Liczba odwiedzin

Pracownicy

Menu

Pracownicy

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższym celu:

  • Cel: realizacja praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy
  • RODO: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a – w przypadku podania danych innych niż wymagane przepisami prawa
  • Przepisy krajowe: Kodeks pracy

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane możemy przekazywać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zatrudnienia oraz przez 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony