Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
951197
Liczba odwiedzin

Pracownicy

Menu

Pracownicy

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższym celu:

  • Cel: realizacja praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy
  • RODO: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a – w przypadku podania danych innych niż wymagane przepisami prawa
  • Przepisy krajowe: Kodeks pracy

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane możemy przekazywać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowychnasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zatrudnienia oraz przez 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony