Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
941176
Liczba odwiedzin

Praktyka, staż, wolontariat

Menu

Praktyka, staż, wolontariat

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższym celu:

  • Cel: realizacja zadań i obowiązków w ramach praktyki studenckiej, stażu zawodowego lub świadczenia pracy na zasadach wolontariatu
  • RODO: art. 6 ust. 1 lit. b, e
  • Przepisy krajowe: Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez 10 lat od zakończenia praktyki, stażu lub wolontariatu.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony