Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461650
Liczba odwiedzin

Menu

ZFŚS

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia lub dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia ich wysokości oraz potwierdzenia sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b w związku z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione pracownikowi socjalnemu, komisji socjalnej oraz pracownikom Działu Księgowości w zakresie niezbędnym do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych - nasz Szpital może przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) jedynie w przypadkach uzasadnionych przynależnością narodową. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony