Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
940812
Liczba odwiedzin

Menu

ZFŚS

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor Ochrony Danych - w naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

  • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
  • telefonicznie: 59 8635 273.

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia lub dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia ich wysokości oraz potwierdzenia sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b w związku z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych - Twoje dane mogą zostać ujawnione pracownikowi socjalnemu, komisji socjalnej oraz pracownikom Działu Księgowości w zakresie niezbędnym do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowychnasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub do instytucji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie - masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Przejdź do góry strony