Rada Społeczna

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Skład:

1. Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski – Przewodnicząca Rady

2. Jacek Perłak – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego

3. Maciej Barański – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

4. Marian Borek – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

5. Witold Krużycki – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

6. Tomasz Sopyłło – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

7. Adam Nowak – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

8. Ryszard Wenta – przedstawiciel Powiatu Lęborskiego

 

Rada społeczna zakładu opieki zdrowotnej to organ opiniodawczy dla właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz doradczy wobec kierownika ZOZ (czyli Dyrektora Szpitala). Główne zadanie rady polega na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, czy zmiany kierownika. Rada opiniuje też plany finansowe i inwestycyjne placówki, kredyty bankowe, dotacje oraz podział zysku.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący podmiot leczniczy. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik podmiotu leczniczego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

 

Dokładne zadania oraz sposób powoływania Rady społecznej określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.):

Art. 48.

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:

1)      inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2)      doradczym kierownika.

2. Do zadań rady społecznej należy:

1)      przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)      związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)      przyznawania kierownikowi nagród,

d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

e)      (uchylona)

2)      przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)      rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)      kredytów bankowych lub dotacji,

d)     podziału zysku,

e)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f)       regulaminu organizacyjnego;

3)      dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)      opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

3. Rady społecznej nie powołuje się w: wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno--epidemiologicznych; regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; podmiotach leczniczych tworzonych przez pracodawcę w celu ochrony pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę nad pracującymi; podmiotach leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

4. Zadania określone w ust. 2 w instytutach badawczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, wykonuje rada naukowa.

5. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

6. W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest:

1)      uczelnia medyczna, wchodzą:

a)      jako przewodniczący – przedstawiciel rektora uczelni albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

b)      jako członkowie:

– przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

– przedstawiciel wojewody,

– przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,

– przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej,

– przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

– osoby powołane odpowiednio przez senat albo radę naukową – w liczbie nieprzekraczającej 5;

2)      podmiot tworzący inny niż określony w pkt 1, wchodzą:

a)      jako przewodniczący:

– przedstawiciel organu administracji rządowej – w podmiotach utworzonych przez ten organ,

– wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b)      jako członkowie:

– przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,

– przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu – w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

– przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3.

7. Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

8. W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

9. Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej.

10. Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

11. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

12. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

 

Posiedzenia Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku odbyły się:

 1. 06.02.2019 r.
 2. 27.03.2019 r.
 3. 20.05.2019 r.
 4. 14.06.2019 r.
 5. 08.08.2019 r.
 6. 19.08.2019 r.
 7. 17.12.2019 r.
 8. 14.02.2020 r.
 9. 04.06.2020 r.
 10. 06.10.2020 r.
 11. 12.10.2020 r.
 12. 29.12.2020 r.
 13. 29.03.2021 r.

Pliki do pobrania: