Utworzono: 20-02-2024
Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuję, że w dniu 21.11.2023 r. zawarł z Ministerstwem Zdrowia umowę o wartości 9 841 583 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku”. Realizacja inwestycji jest przewidziana na lata 2024-2025.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowej zabudowy dla pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego, która pozostanie zintegrowana z infrastrukturą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prace budowlane zostaną wykonane w nowoczesnej technologii co poprawi warunki transportu oraz komfort pacjentów przekazywanych z ambulansów medycznych do oddziału szpitalnego. Modernizacją objęte zostaną także pomieszczenia SOR oraz pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej w zakresie wypełniającym wymagania techniczne niezbędne do eksploatacji nowoczesnej aparatury medycznej, której dostawy będą realizowane w ramach środków z przedmiotowego projektu.

Środki finansowe w wysokości 7 012 582 zł, co stanowi ok. 72% całości dotacji, zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej, w którą zostanie wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Pracownie Diagnostyczne współpracujące z SOR. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć zakup tomografu komputerowego, cyfrowego aparatu RTG, ultrasonografów USG, oraz pozostałej aparatury specjalistycznej i wyposażenia, która poprawi jakość udzielanych świadczeń.