KANAŁY KOMUNIKACYJNE DLA WNIOSKÓW I SKARG

Wnioski i skargi można składać w następujący sposób

INFORMACJE WYMAGANE WE WNIOSKACH I SKARGACH

Informacje, które muszą zostać zawarte we wniosku lub w skardze:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu
  • pisemną zgodę wnioskodawcy, jeśli skarga lub wniosek są składane w interesie innej osoby
  • w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I SKARG

Odpowiedzi na wnioski oraz skargi udzielane są bez zbędnej zwłoki, tzn. nie później niż miesiąc od wpłynięcia do SPS ZOZ w Lęborku.