Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2795413
Liczba odwiedzin
Background Image

ZASADY ODWIEDZIN W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2

Obecna sytuacja epidemiczna, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, pozwala nam na zniesienie ograniczenia prawa pacjenta do kontaktu osobistego. W związku z tym odwiedziny pacjentów hospitalizowanych są obecnie możliwe, przy zachowaniu poniższych zasad i zaleceń:

  • rekomenduje się, aby osoby odwiedzające przestrzegały zalecanych godzin odwiedzin, tj. od 14:00 do 16:30 oraz od 18:00 do 20:00 - niemniej jednak prawo pacjentów do kontaktu osobistego nie jest ograniczane tylko do proponowanych godzin i odwiedziny są realizowane również poza zalecanymi godzinami;
  • w przypadku sal wieloosobowych czas odwiedzin może zostać ograniczony do 30 minut - ograniczenie czasu odwiedzin może zostać wprowadzone jedynie w sytuacjach podyktowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, osób odwiedzających, a także personelu SPS ZOZ i jest dopuszczalne tylko w sytuacji zagrożenia epidemicznego i w celu uniknięcia gromadzenia się osób;
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji;
  • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do szpitala;
  • podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie SPS ZOZ;
  • należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym pomieszczeniu;
  • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych odwiedzanego pacjenta przez osobę odwiedzjącą jest możliwe po uprzednim - bezpośrednio przed kontaktem - dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.

ZASADY ODWIEDZIN W SYTUACJI BRAKU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, jednak z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i popołudniowych, proponujemy, aby przestrzegać zalecanych godzin odwiedzin, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-16.30 i 18.30- 20.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach 11:00-20:00. Zalecane godziny są jedynie rekomendacją, a odwiedziny realizowane są również poza proponowanymi godzinami.

Odwiedziny pacjentów po godzinie 22.00, z uwagi na zapewnienie komfortu pobytu wszystkim pacjentom, możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą lekarza dyżurnego.

Z uwagi na poszanowanie praw innych pacjentów i wieloosobowe sale prosimy, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie najwyżej dwie osoby.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Salach Intensywnej Opieki Medycznej i salach zwiększonego nadzoru epidemiologicznego, odwiedziny odbywają się tylko za zgodą i ściśle według bieżących zaleceń personelu medycznego.

Zgodnie ze Standardami Akredytacyjnymi, krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki, dlatego chcąc sprawować opiekę nad bliską ci osobą, koniecznie poinformuj o tym lekarza bądź pielęgniarkę. Nie wykonuj żadnych czynności bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym. Pomoc w opiece może dotyczyć: toalety ciała, profilaktyki przeciwodleżynowej, usprawniania ruchowego, karmienia i pojenia (z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem) oraz emocjonalnego wsparcia. Wiedząc jak ważna i nieoceniona jest opieka bliskich, udzielimy Ci wsparcia i niezbędnych wskazówek.

Pamiętaj, że NIE WOLNO odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z objawami infekcji oraz osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Również ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy lub częściowy zakaz odwiedzin.

W przypadku niestosowania się do niniejszych obowiązków, personel oddziału ma prawo poprosić odwiedzającego o opuszczenie oddziału, a w przypadku rażącego łamania niniejszych zasad, a zwłaszcza w sytuacji stworzenia zagrożenia dla pacjentów, personelu lub odwiedzających zostaniemy zmuszeni do powiadomienia stosownych służb.

Przejdź do góry strony