OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepów,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz żołnierze poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • kobiety w ciąży,
 • pacjenci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie labo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ:
 • świadczenia udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących,
 • świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenie, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. wizyta w poradni specjalistycznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby wpisane na krajowe listy oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń w zakresie przeszczepów,
 • dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia udzielane są po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.
WAŻNE: pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń poza kolejnością obejmuje cały proces leczenia pacjenta, tzn. nie ogranicza się tylko do tzw. pierwszych wizyt.