SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom i podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych (nagranie na płycie CD);
  • w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PACJENTOWI LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic pacjenta małoletniego do 18 r.ż. lub opiekun osoby ubezwłasnowolnionej), osoba upoważniona przez pacjenta lub osoba bliska (po śmierci pacjenta), może wystąpić z wnioskiem do Szpitala o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może mieć dowolną formę – pisemną, ustną bądź złożony za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (telefon, skan, e-mail, fax). Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się poniżej.

Wniosek składany jest w komórce, która dysponuje wnioskowaną dokumentacją (np. oddział, poradnia, Archiwum Szpitalne - w przypadku dokumentacji archiwalnej) lub na adres SPS ZOZ.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po:

  • dokonaniu identyfikacji wnioskodawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – po uprzednim uprawdopodobnieniu, że wnioskodawca jest osobą uprawnioną do udostępnienia dokumentacji, tj. personel szpitala dokonuje weryfikacji wnioskodawcy w oparciu o posiadane upoważnienie (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu) oraz poprzez zadanie pytań kontrolnych dotyczących pacjenta np. nr PESEL, adres zamieszkania pacjenta, stopień pokrewieństwa, zakres udzielanych świadczeń, znaki szczególne itd.;
  • dokonaniu opłaty w Kasie Szpitala (np. opłata za kopię lub płytę CD – zgodnie z ustalonym cennikiem) z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana w przypadku udostępniania dokumentacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ŚMIERCI PACJENTA

Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia oraz na żądanie osoba bliska (małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), chyba że sprzeciwiła się temu inna osoba bliska lub pacjent nie wyraził na to zgody za życia.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w danym zakresie jest udostępniana bezpłatnie. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii (w tym skanu) oraz na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dla pacjenta lub osoby upoważnionej