RODO
RODO
RODO
RODO
RODO

RODO - CO TO TAKIEGO?

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani osób prawnych (przedsiębiorstw). Przepisy nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe w celach wykraczających poza „sferę osobistą” – na przykład w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową – wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPS ZOZ

Aby w pełni realizować wymagania RODO, w SPS ZOZ został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych i praw, które przysługują osobom fizycznym na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Renka
 Lokalizacja: Budynek Administracji SPS ZOZ, poziom -1

 Telefon: 59 8635 273
 E-mail: iod@szpital-lebork.com.pl

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, może wystąpić do SPS ZOZ z żądaniem wykonania praw przysługujących jej na podstawie art. 15 – 22  RODO, tj.:

- prawa dostępu do swoich danych – art. 15,
- prawa do sprostowania nieprawidłowych danych – art. 16,
- prawa do usunięcia danych – art. 17, 

- prawa do ograniczenia przetwarzania – art. 18,

- prawa do przenoszenia danych – art. 20,

- prawa do sprzeciwu – art. 21,

- prawa do niepodlegania profilowaniu – art. 22.

Zakres przysługujących praw będzie różnić się w zależności od rodzaju przetwarzanych danych oraz podstawy tego przetwarzania – np. czy odbywa się ono na podstawie zgody lub czy jest ono obowiązkiem ustawowym SPS ZOZ. Wniosek w sprawie realizacji praw wynikających z RODO powinien być skierowany do Dyrekcji SPS ZOZ w Lęborku na adres: 84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13. Wzór wniosku – może okazać się pomocny.

UWAGA! W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw dotyczących danych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM to system wykorzystywany do pracy przez ratowników medycznych i lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego) to - zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - we wniosku należy podać informacje o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenia dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.