Klauzule informacyjne

KLAUZULE INFORMACYJNE

Poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku. 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów SPS ZOZ w Lęborku - pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z Medycznego Portalu Informacyjnego pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z SPS ZOZ w celu złożenia wniosku, skargi, podziękowania itp. pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem łączności telefonicznej (nagrywanie rozmów) pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu oraz przedstawicieli lub reprezentantów podmiotów zewnętrznych pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z fanpage na portalu Facebook i komunikatora Messenger - pobierz

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO

Poniżej zamieszczamy skrócone wyjaśnienie przesłanek przetwarzania danych wynikających z RODO, które w powyższych klauzulach informacyjnych zostały przywołane w postaci poszczególnych artykułów.

Przetwarzanie zwykłych danych osobowych (np. imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego) jest dozwolone, czyli zgodne z prawem, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków wynikający z art. 6 ust. 1 RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. podanie numeru telefonu),
 • art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego administratora (np. zebranie danych podczas rejestracji, weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentu osobistego),
 • art. 6 ust. 1 lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, której dotyczą lub innej osoby fizycznej (np. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innej osoby),
 • art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (np. prowadzenie fanpage SPS ZOZ na portalu społecznościowym).

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne) jest dozwolone, jeżeli jest spełniony jeden z powyższych warunków wynikających z art. 9 ust. 2 RODO:

 • art. 9 ust. 2 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • art. 9 ust. 2 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez SPS ZOZ lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (np. dane zawarte w dokumentacji służby medycyny pracy, dokumentacja pracownika socjalnego),
 • art. 9 ust. 2 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba ta nie jest zdolna do wyrażenie zgody (np. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia),
 • art. 9 ust. 2 lit. d - przetwarzanie w ramach uprawnionej działalności przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych,
 • art. 9 ust. 2 lit. e - przetwarzanie dotyczy danych upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,
 • art. 9 ust. 2 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • art. 9 ust. 2 lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względu związanych z ważnym interesem publicznym,
 • art. 9 ust. 2 lit. h - przetwarzanie jest niezbędne dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opiei zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
 • art. 9 ust. 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
 • art. 9 ust. 2 lit. j - przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

Zdjęcia: designed by Freepik