Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

DANE KONTAKTOWE

Sekretariat: 59 8635 271
Kierownik:
59 8635 286
E-mail:
zpo@szpital-lebork.com.pl

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego: Millenia Zakrzewska
Sekretarka medyczna: Mariola Maszota

LOKALIZACJA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zlokalizowany jest na V piętrze budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku - dojazd windami znajdującymi się pomiędzy Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Podstawą przyjęcia do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

 • skierowanie do zakładu i zgoda pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • decyzja sądu opiekuńczego - wówczas nie jest wymagane dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej w MATERIAŁACH DO POBRANIA, za wyjątkiem oświadczenia dotyczącego dokonywania płatności.

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie wniosku pacjenta/opiekuna prawnego. Do wniosku o wydanie skierowania dołącza się wzór wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego oraz karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub przebywającego w zakładzie opiekuńczo leczniczym opartej na skali Barthel. Dokumenty wypełnia pielęgniarka i lekarz podmiotu leczniczego wystawiającego skierowanie do zakładu.

Do niżej wymienionych dokumentów należy dołączyć kserokopię dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz dokumentów stwierdzających wysokość dochodów pacjenta, np. decyzję organu rentowego lub emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, renty, zasiłku stałego.

Komplet dokumentów należy dostarczyć Kierownikowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPS ZOZ (V piętro głównego budynku Szpitala) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, udzielane są pełnoletniemu świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Świadczenia udzielane w Zakładzie obejmują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzeni ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 • w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
  • badania diagnostyczne;
  • leki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Karta oceny pacjenta kierowanego do zakładu opiekuńczego
Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
Oświadczenie dotyczące dokonywania płatności za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
Zobowiązanie do odbioru pacjenta w dniu wypisu i zapewnienia dalszej opieki