Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego

Od dnia 1 lutego 2023 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku przystąpił do realizacji programu pilotażowego reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w oparciu o organizację Centrów Zdrowia Psychicznego. Reforma zakłada utworzenie sieci centrów zdrowia psychicznego, z których każde obejmie opieką wyznaczony terytorialnie obszar pojedynczych powiatów lub grup powiatów na terenie całego kraju. SPS ZOZ jest realizatorem świadczeń nie tylko dla pacjentów z powiatu lęborskiego, ale także części gmin powiatu wejherowskiego, co pozwoli na objęcie opieką ponad 156 tys. pełnoletnich mieszkańców tego regionu. Wiodącą ideą reformy jest stopniowe odejście od tzw. azylowego modelu opieki, w którym pacjent cierpiący z powodu choroby psychicznej trafia pod opiekę zespołu terapeutycznego wyłącznie w okresach znacznego nasilenia objawów – często z koniecznością hospitalizacji – pozostając bez opieki i wsparcia w okresach częściowego, czasowego złagodzenia objawów. Taki model organizacyjny udzielania świadczeń w znacznym stopniu ograniczał możliwość asymilacji społecznej pacjentów i przyczyniał się do budowania barier oraz stygmatyzacji społecznej. Celem nadrzędnym terapii w zreformowanym modelu opieki jest przywrócenie osoby chorej psychicznie lub doznającej kryzysu psychicznego do aktywnego funkcjonowania społecznego w zróżnicowanych rolach: w środowisku rodzinnym, zawodowym, towarzyskim oraz w aktywnościach związanych ze spędzaniem wolnego czasu.